ความเป็นมาของลาย ดอกรักราชกัญญา

ลายดอกรักราชกัญญา

ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้ามัดหมี่ ลำดับที่ ๒ / ๒๕๖๖
พระราชทานเนื่องในโอกาส เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดพัทลุง วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้ามัดหมี่

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงศึกษาค้นคว้าผ้าลวดลายโบราณจากทุกภูมิภาคของประเทศ ทรงนำมาออกแบบผสมผสานกับ “ลายดอกรัก” ที่สื่อถึงความรักและกำลังใจ และสร้างสรรค์ขึ้นเป็น “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ประเภทผ้ามัดหมี่ พระราชทานเป็นของขวัญแก่ช่างทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิค เยาวชนคนรุ่นใหม่ และชาวไทยทุกคน ที่มุ่งมั่นสืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์พื้นถิ่นให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืน เนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ ๓๖ พรรษา

โครงการผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ดำเนินงานโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค เยาวชนคนรุ่นใหม่ และประชาชนคนไทย เฉลิมพระเกียรติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ

จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค เยาวชนคนรุ่นใหม่ และประชาชนคนไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา

รายละเอียจังหวัดที่ได้พิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”

จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค เยาวชนคนรุ่นใหม่ และประชาชนคนไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 66 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานลายผ้า “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” แก่ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เพื่อมอบให้กับช่างทอผ้าและผู้ประกอบการผ้าไทย ทุกเทคนิค นำไปสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้จัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อมอบให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค เยาวชนคนรุ่นใหม่ และประชาชนคนไทยนำไปทอผ้า ผลิตผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในวันนี้ หลายจังหวัดทั่วประเทศทั่วประเทศได้จัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้แก่ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเชิญไปมอบให้ช่างทอผ้า และผู้ประกอบการผ้า ใช้ในการประกอบอาชีพ ได้แก่

1. จังหวัดสกลนคร ที่ศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” หมู่ที่ 2 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้แก่นายอำเภอทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดสกลนคร เพื่อนำไปมอบแก่ช่างทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค เยาวชนคนรุ่นใหม่ และประชาชนในจังหวัด โดยมี นางถวิล อุปรี ประธานกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและตัวแทนช่างทอผ้าในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธี

2. จังหวัดปัตตานี ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปัตตานี นายอำเภอ 12 อำเภอ กลุ่มทอผ้าจังหวัดปัตตานี องค์กรสตรี กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดปัตตานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

3. จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้กับนายอำเภอ 23 อำเภอ และกลุ่มผู้ผลิตผ้าในพื้นที่ โดยมี นางพิชานันท์ เผือกผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายสมพงษ์ มากมณี นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และหัวหน้าส่วนราชการ ประธานหอการค้าจังหวัด ช่างทอผ้า กลุ่มทอผ้า และผู้ผลิตผ้า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

4. จังหวัดนราธิวาส ที่หอประชุม 100 ปี ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นางสิริวิมล พงษ์อักษร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ 3 หน่วยงาน นายอำเภอ 13 อำเภอ กลุ่มผู้ประกอบการประเภทผ้าทอ ผ้าบาติก ผ้าปาเต๊ะ และผู้ประกอบการประเภทหัตถกรรม รวมทั้งสิ้น 42 กลุ่ม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

5. จังหวัดมหาสารคาม ที่ศาลาปฏิบัติธรรม วัดขุนพรหมดำริ ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้แก่ นายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ และช่างทอผ้าในจังหวัดมหาสารคาม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

6. จังหวัดลพบุรี ที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้แก่นางสุวจี ศิริปัญโญ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี นายอำเภอ 11 อำเภอ ช่างทอผ้า กลุ่มทอผ้า และผู้ผลิตผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิคในจังหวัดลพบุรี จำนวน 22 กลุ่ม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

7. จังหวัดระนอง ที่ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และกลุ่มทอผ้าในจังหวัดระนอง เพื่อนำไปมอบแก่ช่างทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค เยาวชนคนรุ่นใหม่ และประชาชนในจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

8. จังหวัดนนทบุรี ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กลุ่มทอผ้า และผู้ผลิตผ้าทุกกลุ่มในจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

9. จังหวัดสิงห์บุรี ที่เรือนไทยหัตถศิลป์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้ประกอบการทอผ้าในพื้นที่ โดยมีนายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายปรีชา ดิลกพรเมธี ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

“เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา พระองค์พระราชทานแบบลายผ้า “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ซึ่งเป็นลายผ้าที่พระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายพื้นถิ่นภาคใต้ แล้วนำมาออกแบบผสมผสานกับ “ลายดอกรัก” ที่สื่อถึงความรักและกำลังใจที่พระองค์ทรงสร้างสรรค์ขึ้น ประกอบด้วย 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้าบาติก ประเภทที่ 2 ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้ามัดหมี่ ประเภทที่ 3 ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้ายก และผ้าบาติกลายพระราชทาน ลายที่ 3 ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดเกล้าฯ ให้พัฒนา “ผ้าบาติกลายพระนามาภิไธยสิริกิติ์” ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อปี พ.ศ. 2503 เพื่อให้มีความร่วมสมัยและเป็นสากล ทั้งนี้ ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทย จะได้ขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ให้สามารถก้าวสู่ระดับสากล เพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน และยังประโยชน์แก่ประชาชนคนไทยอย่างยั่งยืนสืบไป” ปลัด มท. กล่าวในช่วงท้าย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า