Showing 1–12 of 29 results

ผ้าคลุมไหล่ ย้อมคราม สกลนคร ทอมือ 4 ตะกอ มีหลากหลายลายให้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นลายผ้าหมี่ขิด และลายที่คิดค้นขึ้นเองจากลวดลายของธรรมชาติ ผ้าย้อมครามร้านผ้าครามสกลนคร กระบวนการผลิตด้วยธรรมชาติทุกๆขั้นตอน ที่ต้องใช้ความปราณีต และความเอาใจใส่เป็นพิเศษ จึงทำให้ผ้าที่ออกมามีคุณภาพ และมีคุณค่า